Regulamin sklepu

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy www.mpi-serwis.pl prowadzony jest przez: MPI s.c. M. Piasny, S. Kaliszuk-Piasny zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON:301537237, NIP: 7773190006.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca – MPI s.c. M. Piasny, S. Kaliszuk-Piasny zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON:301537237, NIP: 7773190006 Zakrzewo, ul. Gajowa 22 62-070 Dopiewo.
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://www.mpi-serwis.pl/

§ 3

KONTAKT

Każdy Użytkownik może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem poniższych adresów:

 1. Adres przedsiębiorstwa: biuro Kobylniki ul. Szamotulska 28, 62-090 Rokietnica, siedziba Zakrzewo ul. Gajowa 22, 62-070 Dopiewo
 2. Adres poczty elektronicznej: biuro@mpi.com.pl
 3. Numer telefonu: 61 8530004

§ 4

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy. Szczegółowe koszty dostaw towarów opisane zostały na stronie internetowej sklepu.

§ 5

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  a. przy odbiorze (za pobraniem)
  b. przelew na numer konta wskazany w danych kontaktowych oraz w podsumowaniu płatności
 3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni i liczony jest od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
  Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres Przedsiębiorcy wskazany w § 3 Regulaminu.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
  b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

§ 7

REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany wcześniej przez MPI s.c.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. z:
  a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
  b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych w ust 1 określa m.in. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej.

§ 9

DANE OSOBOWE

1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu określa zamieszczona klauzula informacyjna w punkcie 10, wskazująca w szczególności na dane administratora, dane kontaktowe, cele i podstawy przetwarzania danych Użytkowników Sklepu, okres przechowywania, informacje dotyczące realizacji praw.
2. Zakres danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez Sklep za zgodą Użytkownika przez Sklep jest następujący:
a)realizacja zamówienia: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
b)możliwość kontaktu ze Sklepem, zapytanie o ofertę lub otrzymanie materiałów marketingowych: imię, numer telefonu dodatkowo i dobrowolnie, adres poczty elektronicznej,
c)przesłanie zapytania w zakresie dostępności produktów, gwarancji i reklamacji: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.
3. Użytkownik w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową).
4. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.
5. Sklep zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Sklepu. Sklep spełnia wszelkie wymogi określne przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Sklep zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
6. Sklep powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w niezbędnym zakresie podmiotom  wskazanym w Polityce prywatności oraz Klauzuli informacyjnej dla użytkownika strony internetowej (pkt. 10), a w szczególności następującym podmiotom: MPI spółka cywilna M. Piasny, S. Kaliszuk – Piasny (wspólnicy: Mariusz Piasny, Sandra Kaliszuk – Piasny) adres do korespondencji: ul. Szamotulska 28, Kobylniki, 62 – 090 Rokietnica.
7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgód jest dobrowolne. Realizacja usług świadczonych przez Sklep możliwa jest po dobrowolnym podaniudanych i  wyrażeniu zgody.
8. Informacje dotyczące przetwarzania przez Sklep danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookies na stronie Sklepu oraz właściwa klauzula informacyjna dla użytkownika sklepu internetowego.

§ 10

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: MPI spółka cywilna M. Piasny, S. Kaliszuk – Piasny (wspólnicy: Mariusz Piasny, Sandra Kaliszuk – Piasny) adres do korespondencji: ul. Szamotulska 28, Kobylniki, 62 – 090 Rokietnica, tel. +48 695 740 333, adres korespondencji mailowej: biuro@mpi.com.pl.

2. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
– w celu zawarcia umowy świadczenia naszych usług drogą elektroniczną na podstawie Państwa zainteresowania usługami naszej firmy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia RODO),
– w celu wykonania zawartej przez Państwa z nami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia RODO),
– w celu świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego www.serwisoczyszczalni.com (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia RODO),
– w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c Rozporządzenia RODO), co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem, chroniącym nas przed konsekwencjami niewykonania naszych prawnych obowiązków,
– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia RODO).

3. Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
– podwykonawcom, czyli podmiotom z nami współpracującym, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych i realizacji naszych usług, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. firmie informatycznej, naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania, firmie księgowej,
– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dostawy produktów,
– podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi płatności on – line,
– urzędom, organom państwowym i organom administracji, innym instytucjom, w zakresie w jakim wymagane jest to dla realizacji wiążącej nas z Państwem umowy oraz przez przepisy prawa.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

4. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:
– Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami,
– Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do końca okresu przedawnienia Państwa potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy,
– jeżeli w związku z wykonywaniem umowy zawartej z nami lub w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wszczęty zostanie proces sądowy lub inne postępowanie, Państwa dane przetwarzamy do czasu zakończenia powyższego postępowania, nawet jeśli upłyną terminy przedawnienia roszczeń,
– Państwa dane przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umowy przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, a następnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać Państwa dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków.

5. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość w formie mailowej lub listownej na nasz adres podany w pkt I powyżej.

6. Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych osobowych w zamówieniu lub przy rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego ma charakter całkowicie dobrowolny. Jeżeli nie udostępnią Państwo swoich danych, nie poniosą Państwo żadnych negatywnych konsekwencji prawnych. Jednak w przypadku nie podania danych nie będziemy mieli możliwości zawarcia z Państwem umowy, jej realizacji lub założenia Państwu konta użytkownika sklepu internetowego.

§ 11

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Na stronie internetowej korzystamy z plików cookies lub podobnych technologii za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki, w celach zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony, bezpieczeństwa oraz w celach analitycznych, statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników i w celach reklamowych.
 2. W ten sposób Użytkownik zgadza się na to, iż cookies lub inne podobne technologie będą umieszczane w jego urządzeniu końcowym (m.in. komputerze, tablecie, smartphonie), a informacje w nich zapisane będą wykorzystywane we wskazanych celach przez Sklep.
 3. Podstawą przetwarzania cookies jest Twoja zgoda. Korzystamy z dostawców zewnętrznych wskazanych w Polityce cookies do celów analitycznych i reklamowych.
 4. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub instalację plików cookies opt-out w sposób wskazany w Polityce cookies.
 5. Administratorem Twoich danych jest MPI spółka cywilna M. Piasny, S. Kaliszuk – Piasny (wspólnicy: Mariusz Piasny, Sandra Kaliszuk – Piasny) ul. Szamotulska 28, Kobylniki, 62 – 090 Rokietnica, tel. +48 695 740 333, biuro@mpi.com.pl, NIP: 777-319-00-06.
 6. Przysługuje Ci więcej informacji i praw. Możesz się z nimi zapoznać w naszych klauzulach informacyjnych w Serwisie oraz w Polityce prywatności oraz Polityce plików cookies.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy