Dlaczego powinniśmy korzystać z deszczówki ?

Woda jest substancją, bez której życie na Ziemi nie byłoby możliwe. Jest bezcennym zasobem, koniecznym do życia, dlatego musimy go chronić i umiejętnie wykorzystywać. W Polsce zapotrzebowanie na wodę pokrywane jest w coraz większym stopniu w oparciu o wody podziemne, a wyraźnie spada pobór wód z ujęć powierzchniowych.

Ilość zużywanej wody zmniejsza się, jednak jest ono nadal wysokie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Woda dostarczana do domów musi spełniać określone wymagania jakościowe. Wodę pitną często wykorzystujemy do celów, gdzie nie jest wymagana najwyższa jakość, takich jak podlewanie ogrodów, mycie samochodów, pranie czy spłukiwanie toalet. W sytuacjach, rozsądne wydaje się wykorzystanie wody deszczowej, którą można zebrać z powierzchni dachów i tarasów, a następnie gromadzenie jej w podziemnych zbiornikach w celu późniejszego jej wykorzystania.

Zasoby wodne

Dla większości z nas swobodny dostęp do wody jest czymś oczywistym. Świadomość, że ten życiodajny płyn pokrywa ponad 70% powierzchni globu, powoduje, że traktujemy go jako dobro nieograniczone i ogólnodostępne. Nic bardziej mylnego! Aż 97,5% wody nie nadaje się do użytku ze względu na zasolenie. Pozostałe 2,5% to wprawdzie wody słodkie, ale znaczna ich część jest związana w lodowcach, lądolodach lub w głębi Ziemi. Ponadto część tej dostępnej wody jest zanieczyszczona. Ostatecznie mniej niż 1% to woda zdatna do picia.

Deficyt zasobów wodnych, a także rosnące koszty wody wodociągowej wpływają na coraz większe zainteresowanie możliwościami wykorzystania wód opadowych. Systemy zagospodarowania wód opadowych pozwalają ograniczyć ilość ścieków deszczowych poprzez ich okresową retencję w instalacjach indywidualnych, co daje możliwość ograniczenia kosztów związanych z rozbudową i modernizacją systemów kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody oraz może wpłynąć pozytywnie na stan jakości wód odbiorników, do których doprowadzane są wody opadowe.

Korzyści wynikające z używania wody deszczowej:

  • oszczędzamy pieniądze, zużywając mniej wody wodociągowej, przez co jesteśmy bardziej niezależni od dostawców wody i nie narażamy się na systematyczne wzrosty cen
  • pranie odzieży jest bardziej efektywne i pozwala na zmniejszenie ilości używanego proszku nawet do 50%; zapobieganie odkładaniu się kamienia w pralkach, a także zapobieganie odkładaniu się kamienia w toaletach
  • miękka deszczówka zawiera mniej kamienia i jest szczególnie korzystna dla roślin
  • aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska i oszczędzamy cenne zapasy wody podziemnej
  • unikamy podatków związanych z odprowadzaniem niewykorzystanej deszczówki do sieci kanalizacyjnej
  • dzięki gromadzeniu deszczówki na miejscu – do ponownego jej wykorzystania – mniej obciążony jest system kanalizacyjny; deszczówka nie jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji, co pomaga zredukować miejscowe podtopienia


Przykład systemu wykorzystania wody deszczowej w obrębie własnego domu.

Opad atmosferyczny jest to wtórny produkt kondensacji pary wodnej przyjmujący stan stały (śnieg, grad) lub stan ciekły (deszcz), docierając następnie do powierzchni ziemi.

Ze względu na czas trwania opady dzieli się na:

  • opady przelotne– krótkotrwałe, cechuje je zmienne natężenie oraz lokalne występowanie (ulewy i deszcze nawalne)
  • opady z przerwami– charakteryzuje je małe natężenie
  • opady ciągłe– przebieg jednostajny, charakteryzuje je długi czas trwania – kilka, kilkanaście dni

Na większości terytorium Polski (tereny nizinne) roczny opad kształtuje się na poziomie 500-600 mm, jedynie na terenach wyżynnych i górskich ilość ta zwiększa się aż do 1200-1300 mm; na terenach nadmorskich deszczu spada rocznie ok. 800-900 mm. Powyższe ilości wskazują, iż Polska należy do krajów posiadających niedobór wody opadowej. Wzrasta deficyt wody czystej, a zwiększające się zanieczyszczenie środowiska sprawia, iż koszty jej uzdatniania wzrastają z roku na rok. Staje się więc pewne, iż w latach kolejnych wykorzystanie deszczówki będzie się tematem naglącym.

Możliwości wykorzystania deszczówki. W gospodarstwie domowym z dziennego zużycia wody kształtującego się na poziomie 150 litrów na osobę ponad 40 litrów zużywa się na spłukiwanie miski ustępowej. Pozostałe 110 litrów wykorzystuje się na takie aplikacje jak: higiena osobista – 50 litrów, mycie naczyń – 12 litrów, cele spożywcze – 5 litrów oraz: pranie, mycie samochodu, porządki w domu i ogrodzie (wszystkie one zużywają resztę, czyli ponad 40 litrów). Podsumowując więc widać wyraźnie, iż z dziennego zużycia około połowę wody można zastąpić wodą niemającą jakości spożywczej czy deszczówką!

Podsumowanie
Zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej staje się powoli koniecznością. Rosnące ceny za wodę pitną, wchodzący w kolejnych miastach coraz szerzej w życie tzw. „podatek deszczowy” (opłata za odprowadzenie deszczówki do kanalizacji deszczowej wynikająca z wielkości powierzchni zlewni), a także aspekty ekologiczne ukierunkowują nasze myślenie na sięganie po systemy wykorzystania wody deszczowej.


Dodaj komentarz