Eksploatacja POŚ Część 2 – Problemy użytkowe

 

Wstęp

Urządzenie takie jak przydomowa oczyszczalnia ścieków jest systemem niezbyt skomplikowanym i działającym na znanych od wielu lat zasadach. Aczkolwiek rola użytkownika w procesie poprawnego oczyszczania ścieków w tym urządzeniu jest niebagatelna: można wręcz powiedzieć, iż efektywność oczyszczania zależy wprost proporcjonalnie od świadomości użytkownika i jego dbałości o urządzenie. Co więcej: można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że to, co jest wpuszczane do oczyszczalni to też i z niej wypływa.

Dlatego też zapoznanie się z opisem działania urządzenia, a także z jego nadzorowaniem to kluczowe elementy prowadzące do właściwego i wieloletniego funkcjonowania oczyszczalni.

Wśród przyczyn, które są w dużej mierze zależne od użytkownika, a które mogą powodować problemy w funkcjonowaniu POŚ, należy wymienić:

– wprowadzanie do oczyszczalni nieodpowiednich substancji i materiałów

– zbyt rzadkie lub wręcz całkowity brak wywozu osadu nadmiernego z osadnika

– brak przeglądów okresowych urządzenia i wymiany zużytych elementów i komponentów

 

Wprowadzanie do oczyszczalni nieodpowiednich substancji i materiałów

Obecnie jest już pewne, iż użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków przed ich uruchomieniem powinni zostać przeszkoleni w zakresie funkcjonowania urządzenia przez firmę instalacyjną. Brak tego typu szkolenia może spowodować wiele niepotrzebnych emocji, nerwowość i nieodpowiednie działania użytkownika w przypadku drobnej usterki lub awarii urządzenia.

Przede wszystkim należy mieć świadomość, iż POŚ jest niewielkim urządzeniem, do którego pewnych substancji i materiałów nie powinno się wlewać lub wrzucać.

Lista najważniejszych substancji i materiałów, których nie wolno wprowadzać do oczyszczalni zawarta jest w poniższej tabeli.

Tab. 1. Lista najważniejszych materiałów, których nie wolno wprowadzać do przydomowej oczyszczalni ścieków

Materiały, jakich NIE WOLNO odprowadzać do WC ani do zlewu (niestety, często są tam znajdywane): Co one powodują: Jak należy je prawidłowo usuwać
Środki do czyszczenia rur (np. Kret) Skażają ścieki Nie stosować
Kostki WC, zawieszki, itp. Skażają ścieki Nie stosować
Silne środki dezynfekujące, żrące (np. domestos) Skażają ścieki Nie stosować
Środki wybielające na bazie chloru Skażają ścieki Nie stosować
Chemikalia (rozpuszczalniki, farby, ropa naftowa, Odpady zawierające oleje) Skażają ścieki Punkt zbiórki odpadów
Lekarstwa Skażają ścieki Punkt zbiórki odpadów / Apteka
Resztki jedzenia (także płynne, np. kwaśne mleko) Przeciążają oczyszczalnię Pojemnik na śmieci
Oleje spożywcze (np. tłuszcz z frytek) Przeciążają oczyszczalnię Pojemnik na śmieci
Patyczki do uszu, prezerwatywy, plastry, opatrunki, wkładki higieniczne, tampony, podpaski Zatykają oczyszczalnię Pojemnik na śmieci
Pieluchy, zabrudzone olejem chusteczki Zatykają pompy Pojemnik na śmieci
Włosy (o ile można tego uniknąć) Zatykają oczyszczalnię Pojemnik na śmieci

 

Zdarzają się też przypadki, iż nieświadomi użytkownicy stosują preparaty „wspomagające” pracę oczyszczalni. Mnogość preparatów na rynku jest bardzo duża, ale należy pamiętać, iż nie wszystkie z nich nadają się do stosowania w oczyszczalniach biologicznych. Część preparatów dedykowana jest do szamb lub oczyszczalni drenażowych, i absolutnie nie wolno stosować ich w urządzeniach z osadem czynnym lub złożem zanurzonym, gdyż wpływają negatywnie na bakterie występujące w oczyszczalni, niszcząc je.

Każda oczyszczalnia, w zależności od typu i wielkości, w certyfikacie zgodności ma opisane następujące parametry: nominalny dobowy ładunek substancji organicznych (BZT5) oraz nominalną dobową przepustowość hydrauliczna (QN). Oba te parametry pokazują, ile zanieczyszczań i o jakim ładunku jest w stanie dana oczyszczalni oczyścić. NA certyfikacie podane sa również efektywności oczyszczania oraz stężenie na odpływie BZT5, ChZT, zawiesiny , azotu i coraz częściej fosforu. Parametry te pokazują, jak „wpracowana” czyli funkcjonująca już jakiś czas oczyszczalnia jest w stanie optymalnie oczyszczać dostarczone do niej ścieki surowe.

Wywóz osadu

W każdej z przydomowych oczyszczalni ścieków w osadniku wstępnym tworzy się osad, który w zależności od wielkości osadnika oraz ilości i jakości  dostarczanych ścieków należy okresowo z urządzenia usuwać. Zwyczajowo przyjmuje się, iż tabor asenizacyjny powinien odbierać osad z oczyszczalni raz do roku. Jednak częstotliwość usuwania osadu zależy od rodzaju oczyszczalni oraz wielkości osadnika, a także od instrukcji usuwania osadu dostarczanej przez producenta. Trzeba też pamiętać, iż indywidualne przyzwyczajenie użytkowników oczyszczalni mają wpływ na szybkość przyrostu osadu w osadniku np. ilość zużywanego papieru toaletowego. Koszt jednorazowego wywozu wynosi w zależności od lokalizacji od 150 do 300 pln za wywóz. I w przypadku wywozu osadu należy podkreślić, iż niezwykle ważnym czynnikiem przeglądu oczyszczalni przydomowej jest systematyczna kontrola ilości osadu w urządzeniu. W przypadku braku takowej, ilość osadu narasta, przez co pojemność  retencyjna osadnika systematycznie maleje, a w konsekwencji może dochodzić nawet do cofki ścieków w instalację kanalizacyjną. W niektórych technologiach przy zbyt wysokim poziomie osadu w osadniku może dochodzić do okresowych problemów z pompami mamutowymi, jeśli poziom osadu przekroczy punkt poboru i przetłaczania ścieków surowych do komory biologicznej. W komorze biologicznej następuje, pod wpływem napowietrzania, bardzo intensywne pęcznienie osadu, który następnie dość szybko zaczyna być przepompowywany do układu rozsączającego, zaczyna go blokować i z czasem układ staje się niedrożny.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest urządzeniem, o które aby pracowało bezawaryjnie przez wiele lat trzeba dbać w odpowiedni sposób. Podstawą dbałości jest kontrola wizualna oczyszczalni, w tym jej wnętrza, przeprowadzana okresowo przez użytkownika urządzenia. Niemniej ważny jest coroczny (a w niektórych krajach nawet co półroczny) przegląd serwisowy wykonywany przez autoryzowany serwis lub firmę instalacyjną posiadającą odpowiednią wiedzę i praktykę w tego typu pracach.

W skład okresowej kontroli wizualnej prowadzonej przez użytkownika wchodzi:

 • Co najmniej 1 x w tygodniu kontrola, czy oczyszczalnia ścieków pracuje bez sygnałów o zakłóceniach (kontrola panelu sterującego).
 • Kontrola wizualna wypływu w pojemniku  do poboru próbek (w razie zainstalowania takowej także w studni kontrolnej) pod kątem oddzielania się osadu. Kontrola dopływów i odpływów pod kątem ich zapchania.
 • Kontrola ewentualnie istniejącego pływającego osadu w komorze biologicznej oraz, w razie takiej potrzeby, usunięcie pływającej zawiesiny

W przypadku zaistniałych problemów i awarii, należy je odnotowywać w dzienniku pracy urządzenia.

Do obowiązków serwisu podczas corocznej (lub częstszej) kontroli należą następujące kwestie:

 • Przeglądanie Dziennika pracy w panelu sterującym pod kątem ewentualnych usterek lub awarii,
 • Kontrole funkcjonowania ważnych dla pracy elektrotechnicznych oraz pozostałych części urządzenia, w szczególności dyfuzora oraz funkcji pompowania.
 • Kontrola funkcjonowania sterowania oraz alarmu.
 • Przegląd i serwisowanie dmuchawy
 • Optymalizacja parametrów pracy urządzenia za pomocą wyników badań,
 • Kontrola wysokości osadu w osadniku wstępnym oraz, w razie takiej potrzeby, zlecenie użytkownikowi wywiezienia osadu: w większości urządzeń usuwanie osadu należy zlecić najpóźniej przy 70% napełnienia osadnika.
 • Przeprowadzanie ogólnych prac, np. usuwanie osadów, przegląd stanu konstrukcji urządzenia.
 • Kontrola napowietrzania i wentylacji
 • Badania tlenu i objętości osadu czynnego w komorze biologicznej.

Podsumowanie

Świadomość użytkownika, iż użytkuje urządzenie niewielkich gabarytów, wymagające pewnej atencji z jego strony może w sposób wymierny wydłużyć bezproblemową i wieloletnią pracę urządzenia.

Zawsze więc należy zobligować użytkowania do zapoznania się z instrukcją funkcjonowania oczyszczalni tak, aby w trakcie jej wieloletniej eksploatacji nie zapomniał o swoich obowiązkach wynikających z w/w dokumentów.