KLAUZULA UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: MPI spółka cywilna M. Piasny, S. Kaliszuk – Piasny (wspólnicy: Mariusz Piasny, Sandra Kaliszuk – Piasny) adres do korespondencji: ul. Szamotulska 28, Kobylniki, 62 – 090 Rokietnica, tel. +48 695 740 333, adres korespondencji mailowej: biuro@mpi.com.pl
 2. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 • w celu zawarcia umowy świadczenia naszych usług drogą elektroniczną na podstawie Państwa zainteresowania usługami naszej firmy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia RODO),
 • w celu wykonania zawartej przez Państwa z nami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia RODO),
 • w celu świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego www.serwisoczyszczalni.com (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia RODO),
 • w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c Rozporządzenia RODO), co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem, chroniącym nas przed konsekwencjami niewykonania naszych prawnych obowiązków,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia RODO).

3. Ochrona danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom z nami współpracującym, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych i realizacji naszych usług, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. firmie informatycznej, naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania, firmie księgowej,
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dostawy produktów,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi płatności on – line,
 • urzędom, organom państwowym i organom administracji, innym instytucjom, w zakresie w jakim wymagane jest to dla realizacji wiążącej nas z Państwem umowy oraz przez przepisy prawa.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości. Okres przechowywania danych:

4. Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

 • Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami,
 • Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do końca okresu przedawnienia Państwa potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy,
 • jeżeli w związku z wykonywaniem umowy zawartej z nami lub w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wszczęty zostanie proces sądowy lub inne postępowanie, Państwa dane przetwarzamy do czasu zakończenia powyższego postępowania, nawet jeśli upłyną terminy przedawnienia roszczeń,
 • Państwa dane przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umowy przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, a następnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam  przechowywać Państwa dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków.

5. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość w formie mailowej lub listownej na nasz adres podany w pkt I powyżej.

6. Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych osobowych w zamówieniu lub przy rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego ma charakter całkowicie dobrowolny. Jeżeli nie udostępnią Państwo swoich danych, nie poniosą Państwo żadnych negatywnych konsekwencji prawnych. Jednak w przypadku nie podania danych nie będziemy mieli możliwości zawarcia z Państwem umowy, jej realizacji lub założenia Państwu konta użytkownika sklepu internetowego.