Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka,odprowadzane są coraz częściej do oczyszczalni przydomowych zwanych tez indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków.

Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia środowiska, gdyż wypływające z oczyszczalni odcieki odprowadzane są następnie do odbiorników jakimi są grunt, ewentualnie wody płynące i stojące. Im bardziej dopracowana,skuteczna i efektywna technologia, tym mniej zanieczyszczone środowisko naturalne. Rysunek (ryc. 1) przedstawia przekrój oczyszczalni biologicznej SOLIDO.

Ryc. 1 Przekrój przydomowej oczyszczalni ścieków SOLIDO

Jak powszechnie wiadomo, każda przydomowa oczyszczalnia ścieków jako urządzenie mechaniczno-biologiczne, aby pracowała bezawaryjnie przez długie lata, wymaga systematycznych i profesjonalnych przeglądów.

W praktyce zdarza się często, iż projektowanie, a w konsekwencji wykonawstwo przydomowej oczyszczalni ścieków nie było przeprowadzone zbyt precyzyjnie, co powoduje późniejsze problemy eksploatacyjne.

Poniże najczęstsze błędy projektowe i wykonawcze POŚ:

 • zaprojektowanie oczyszczalni o zbyt małej przepustowości
 • brak dokładnej analizy miejsca, w którym posadowiona ma być oczyszczalnia (np. pod kątem spływu powierzchniowego)
 • zaprojektowanie niewystarczająco wydajnej instalacji wentylacyjnej
 • nie dowymiarowanie układu rozsączającego
 • brak badań geologicznych miejsca posadowienia układu rozsądzającego lub ich wyniki nie odzwierciedlające rzeczywistości
 • nieodpowiednia jakościowo i ilościowo podsypka i obsypka układu rozsącząjącego

Poniżej najważniejsze czynności wykonywane podczas przeglądu oczyszczalni z osadem czynnym:

 • sprawdzenie poprawności działania jednostki sterującej oraz alarmu (dźwiękowego lub wizualnego)
 • pomiar ilości osadu czynnego i jego zdolności sedymentacyjnych (ryc.2)
 • sprawdzenie ilości osadu w ściekach oczyszczonych (wskaźnik poprawnej sedymentacji) (ryc. 2)
Ryc. 2 Sprawdzenie ilości osadu czynnego oraz osadu w ściekach oczyszczonych za pomocą specjalistycznych cylindrów.
 • kontrola ilość tlenu rozpuszczonego w komorze SBR oraz sprawdzenie wskaźnika pH (ryc. 3)
Ryc. 3 Urządzenie wykorzystywane do badania zawartości tlenu oraz pH.
 • badanie ilości azotu amonowego NH4-N w ściekach oczyszczonych jako wskaźnik ich jakości sprawdzenie ciśnienia na dyfuzorze napowietrzającym
 • optymalizacja parametrów pracy urządzenia na podstawie próbek pobranych z reaktora SBR oraz oczyszczonych ścieków – korekta czasu napowietrzania w celu minimalizacji zużycia energii
 • pomiar ilości osadu w osadniku wstępnym pod kątem konieczności jego usunięcia

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu umówienia się na przegląd Twojej przydomowej oczyszczalni ścieków !